Copyright 2017 - Lapin Humina Oy

Kirjanpidon info

Kirjanpito on lakisääteinen osa taloyhtiön hallintoa. Valitsemalla meidän kiinteistökirjanpidon palvelumme, voit olla varma siitä, että asunto-osakeyhtiönne tai kiinteistöosakeyhtiönne asiat hoidetaan tämänhetkisten lakien ja suositusten mukaisesti. Koulutetut talouden ammattilaisemme hallitsevat myös arvonlisäveroasiat, mikäli yhtiönne on kokonaan tai osittain arvonlisäverovelvollinen.

KIRJANPITO

Kirjanpitolain mukaan jokainen joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Vaikka asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt eivät harjoita liike- tai ammattitoimintaa, ne ovat kirjanpitovelvollisia, koska ne ovat osakeyhtiöitä. Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnassa tulee noudattaa kirjanpitolain lisäksi hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpitoa tehdään kuukausittain. Kirjanpitolain mukaan kirjaukset on tehtävä valmiiksi viimeistään neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä. Esimerkiksi tammikuun kirjanpidon on oltava valmis toukokuun loppuun mennessä.

 

Kirjanpitolaissa on säädetty yleisesti tosiaineistoon ja tasekirjaan liittyvistä säilytysajoista:

Tilikauden tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto säilytettävä 6 vuotta.

Kirjanpitokirjat, käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo ja tasekirja säilytettävä 10 vuotta.

 

TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnassa tulee huomioida kirjanpitolain lisäksi myös osakeyhtiönlain ja asunto-osakeyhtiölain säännökset. Asunto-osakeyhtiölakiin sisältyy varsin yksityiskohtainen esitys lakia noudattavan yhtiön toimintakertomuksen sisältövaatimuksista. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen liitetietoineen, talousarviovertailun ja jälkilaskelmat. Tilinpäätös on laadittava viimeistään 4 kuukauden kuluttua tilikauden loppumisesta.

 

Toimintakertomus

Toimintakertomuksessa on ilmoitettavat seuraavat tiedot:

♦ tiedot yhtiövastikkeen käytöstä (hoitovastike, rahoitusvastike)

♦ pysyvät rasitteet ja kiinnitykset sekä panttikirjojen sijainti

 ♦ tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

♦ arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

♦ hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

 

Talousarviovertailu

Talousarviovertailu on toimintakertomuksen liitteenä. Vertailussa on rinnakkain talousarvion luvut, toteutuneet luvut ja mahdollisesti myös erot-sarake.

 

Talousarvio

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijän ja hallituksen tehtäviin kuuluu laatia talousarvioesitys yhtiökokoukselle. Talousarviossa ilmaistaan euromääräisesti, mitä yhtiössä tehdään tulevan tilikauden aikana. Talousarviossa määritetään yhtiön arvioidut tulot ja menot ja näin myös hoitovastike, pääomavastike ja muut osakkailta yhtiöjärjestyksen mukaan perittämät maksut.

 

Tasekirja

Tilinpäätös ja toimintakertomus, luettelo kirjanpidonkirjoista sekä luettelo tositteiden lajeista ja säilytystavoista sisällytetään tasekirjaan. 1.1.2016 voimaan tulleen kirjanpitolain uudistuksen mukaan aineiston säilyttäminen tilikauden aikana ja tilinpäätöksen jälkeen voidaan toteuttaa myös sähköisessä muodossa ja näin sidotun ja paperimuodossa säilytettävän tasekirjan laatimis- ja säilyttämisvelvoite poistui. Myöskin tasekirja- nimitys poistui ja uusi käsite on "luettelo kirjanpitoaineistosta ja tilinpäätös".

 

Lue lisää kiinteistökirjanpidon palveluistamme.

 

Viimeksi päivitetty: 10.08.2017

f